Privacy Verklaring

Over United Pensions

United Pensions is een door Aon opgericht pensioenfonds. United Pensions is een volledig ingericht Europees pensioenfonds gevestigd in België, waarbij verschillende werkgevers zich kunnen aansluiten. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de dienstverlening verwerkt United Pensions persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en financiële gegevens. United Pensions verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de pensioenovereenkomst volgens de afspraken die de bij United Pensions aangesloten werkgevers met United Pensions gemaakt hebben. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

United Pensions verwerkt de persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Wettelijke verplichtingen, waaronder de Pensioenwet en belastingwetgeving.
 • Uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen United Pensions en de werkgever.
 • Toestemming, zoals bij gebruik van e-mailadressen.
 • Een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de dagelijkse uitvoering van de pensioenovereenkomst.

U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.

United Pensions verwerkt gegevens van de aanspraak- en pensioengerechtigden die gerelateerd zijn aan de bij United Pensions aangesloten ondernemingen. Daarnaast verwerkt United Pensions gegevens van de contactpersonen en bestuurders van de aangesloten ondernemingen, de bezoekers van de website en iedereen die contact met United Pensions opneemt.

Naast informatie inzake persoonsgegevens die wij van de aangesloten onderneming ontvangen, kunnen wij informatie ontvangen van onder meer:

 • de aanspraak en/of pensioengerechtigde
 • overheidsinstanties, zoals de Basisregistratie Personen
 • het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • andere pensioenuitvoerders

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • voor en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email adres
 • bankrekeningnummer
 • burgerlijke staat, gegevens partner
 • gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
 • salarisgegevens
 • pensioenaanspraken en pensioenrechten
 • gegevens over arbeidsgeschiktheid
 • gegevens over uw kinderen
 • medische gegevens voor zover wettelijk toegestaan
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch contact

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in, zoals verzekeraars (voor het sluiten van verzekeringen ter dekking van overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s), administrateurs (voor de pensioenadministratie) en Aon (voor het verlenen van diensten gerelateerd aan de uitvoering van de pensioenovereenkomst). In  die gevallen kunnen deze derde partijen ook uw gegevens verwerken. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het uitvoering geven aan de pensioenovereenkomst of er ligt er een gerechtvaardigd belang aan ten grondslag. United Pensions zal uw persoonsgegevens niet verkopen.

Verwerking buiten de EU

United Pensions is een door Aon opgericht pensioenfonds. Aon is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die over de geografische grenzen heen reiken. Gezien het wereldwijde karakter van de diensten die door Aon worden verleend, kunnen persoonsgegevens worden doorgezonden naar en worden gebruikt, opgeslagen en anderszins verwerkt in  andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. In alle gevallen zal Aon zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, zal United Pensions dit volgens de juiste wettelijke procedure melden.

Automatische gegevensverzameling

United Pensions kan tijdens uw bezoek aan een United Pensions-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. United Pensions kan de mogelijkheid bieden om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor United Pensions om de dienstverlening (volledig) te leveren.

Websites van derden

Via websites van United Pensions kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door United Pensions en/of AON en haar dochterondernemingen en werkmaatschappijen in de diverse landen. United Pensions en/of Aon kan ook links aanbieden naar websites die niet door United Pensions en/of Aon worden beheerd. Deze websites worden niet door United Pensions en/of Aon gecontroleerd en United Pensions en/of Aon is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door United Pensions en het recht die gegevens in bepaalde gevallen te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen. Voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact  worden opgenomen met de afdeling Global Corporate Compliance via een e-mail aan compliancebenelux@aon.nl.

United Pensions bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient United Pensions gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie. Na afloop van de bewaartermijnen zal United Pensions de gegevens verwijderen

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan compliancebenelux@aon.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Aon Groep Nederland bv
t.a.v de afdeling Juridische Zaken & Compliance Postbus 518
3000 AM Rotterdam

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming:
W.A. van Oosten – Hartman, +31 10 448 7281

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door United Pensions en/of Aon, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt.

Deze privacyverklaring is op 17 mei 2018 vernieuwd.